DOKTOR INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000377933
Numer REGON: 241866750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-11-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32581/17/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2011-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241866750 NIP 62924551462011-10-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-02-11 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-11 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2015-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. 3 MAJA nr domu 11 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2015-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu121.01.2011 R., ASESOR NOTARIALNY DANUTA TELECKA-KOTULA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. „A” NR 259/2011.2011-02-11 do dziś
223.09.2011 R. REPERTORIUM „A” NR 6581/2011, NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM ROBAK UL. UNIWERSYTECKA 13, 40-007 KATOWICE ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 23, PAR. 24 STATUTU SPÓŁKI DOKTOR INKASO SP. Z O.O. S.K.A.2011-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000358961 2011-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 ZŁ2011-10-25 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji6500002011-10-25 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-10-25 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego650000,00 ZŁ2011-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości akcji objętych za aport1600000,00 ZŁ2011-10-25 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-02-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002011-02-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-02-11 do dziś
21. Nazwa serii akcjiAKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B2012-01-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6000002011-10-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ - DOKTOR INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU GRZEGORZA GNIADEGO, UPRAWNIONEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOKTOR INKASO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-11 do dziś
4. Numer KRS0000358961 2011-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2011-02-11 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-02-11 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-02-11 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-02-11 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-11 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-02-11 do dziś
764 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2011-02-11 do dziś
882 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-02-11 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-11 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
2data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
3data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
4data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-30 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów