HILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000377910
Numer REGON: 221176920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336376/21/203]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO nr domu 39 nr lokalu 10 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.01.2011 R. REPERTORIUM A NUMER 134/2011 KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK2011-02-08 do dziś
212.10.2017 R., REPERTORIUM A NR 2040/2017 NOTARIUSZ KATARZYNA OGONOWSKA 80-294 GDAŃSK UL. LENDZIONA 16/4 ZMIANA §15 UST.6,§7 UST.1, §162018-02-27 do dziś
308.07.2019 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NR 1401/2019 KATARZYNA OGONOWSKA - NOTARIUSZ, UL. LENDZIONA 16/4, 80-264 GDAŃSK ZMIANA §16 UMOWY SPÓŁKI2019-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHINWELSKI2018-02-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00 ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILSZEWSKA2019-10-16 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2019-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH2019-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHINWELSKI2018-02-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ MACIEJ2018-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMILSZEWSKA2020-10-07 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2020-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-08 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-02-08 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-02-08 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-02-08 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-02-08 do dziś
685 EDUKACJA2011-02-08 do dziś
743 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2011-02-08 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2011-02-08 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-02-08 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 08.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
2data złożenia 09.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4data złożenia 28.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
5data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
6data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7data złożenia 13.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
8data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
10data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
11data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-13 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-10 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.02.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów