„BOMAR INVEST GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000377838
Numer REGON: 021457453
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-08-10
Sygnatura akt[RDF/322861/21/754]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021457453 NIP 88516318742012-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR INVEST GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2011-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 27 kod pocztowy 57-400 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2011-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28.01.2011 R. PRZEZ NOTARIUSZA ROMUALDA BORZEMSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM 13, REP. A NR 538/20112011-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYŚ2011-02-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALSKI2020-12-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADNIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYŚ2011-02-07 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2011-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALSKI2011-02-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2011-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-02-07 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-02-07 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-07 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-07 do dziś
555 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-02-07 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2011-02-07 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-07 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-02-07 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-02-07 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres 28.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
2data złożenia 18.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
3data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5data złożenia 03.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
7data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8data złożenia 08.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
9data złożenia 09.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-01 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów