„A & JI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-02-26 godz. 10:56:20
Numer KRS: 0000377832
Numer REGON: 080502334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2012-08-16
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9652/12/659]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2011-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A & JI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE2011-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUBICE ulica JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ nr domu 20 kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE kraj POLSKA 2011-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.01.2011 R., NOTARIUSZ MARIA KARP, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM A NR 40/20112011-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZAK2011-02-08 do dziś
2. ImionaANNA BOŻENA2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYANKOV MARINOV2011-02-08 do dziś
2. ImionaDIYAN2011-02-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-02-08 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-02-08 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„A & JI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0804949132011-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000374743 2011-02-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ W SPÓŁCE ZASADĄ REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„A & JI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0804949132011-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000374743 2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH2011-02-08 do dziś
232 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2011-02-08 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-02-08 do dziś
446 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2011-02-08 do dziś
546 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-02-08 do dziś
646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-02-08 do dziś
746 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2011-02-08 do dziś
846 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-02-08 do dziś
946 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-02-08 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-02-08 do dziś
1147 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1224 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH2011-02-08 do dziś
1347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-02-08 do dziś
1547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1747 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-08 do dziś
1947 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-02-08 do dziś
2047 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-02-08 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-02-08 do dziś
2252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-02-08 do dziś
2324 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-08 do dziś
2452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-02-08 do dziś
2552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-02-08 do dziś
2652 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-02-08 do dziś
2752 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-02-08 do dziś
2868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-08 do dziś
2972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-02-08 do dziś
3073 1 REKLAMA2011-02-08 do dziś
3195 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2011-02-08 do dziś
3295 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-02-08 do dziś
3366 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2011-02-08 do dziś
3424 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2011-02-08 do dziś
3525 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2011-02-08 do dziś
3625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-02-08 do dziś
3725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-02-08 do dziś
3832 11 Z PRODUKCJA MONET2011-02-08 do dziś
3932 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2012 okres 08.02.2011 R., - 31.12.2011 R.,2012-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.02.2011 R., - 31.12.2011 R.,2012-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów