ZAKŁAD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ „TROSKA” SPÓŁKA PARTNERSKA ARTUR KUŹMIUK I PARTNER

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000377738
Numer REGON: 060311377
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/23743/22/429]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2011-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAKŁAD OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ „TROSKA” SPÓŁKA PARTNERSKA ARTUR KUŹMIUK I PARTNER2016-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina MIĘDZYRZEC PODLASKI miejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI2011-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYRZEC PODLASKI ulica UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 83 kod pocztowy 21-560 poczta MIĘDZYRZEC PODLASKI kraj POLSKA 2019-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.02.2011 R.2011-02-04 do dziś
216.04.2012 R., ZMIENIONO § 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2012-06-15 do dziś
3TEKST JEDNOLITY UMOWY Z DNIA 11.05.2016 R.2016-06-10 do dziś
4PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 01.12.2020 R.2020-12-21 do dziś
501.10.2022 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO2022-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-02-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ PODJĘTA W DNIU 1 LUTEGO 2011 R.2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA ARTUR KUŹMIUK RENATA OLESZCZUK SPÓŁKA JAWNA2011-02-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-02-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000376832 2011-02-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoKUŹMIUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2011-02-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-04 do dziś
2
1. NazwiskoJĘDRUCHNIEWICZ2022-10-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA JANINA2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-14 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2022-10-14 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-10-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-10-14 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-10-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU PARTNEROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRUCHNIEWICZ2022-10-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA JANINA2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMIUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaARTUR JAN2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2016-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-08-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-24 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów