„KOMPONENTY DO BRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000377727
Numer REGON: 101037640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261202/20/613]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 101037640 NIP 72827682462013-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KOMPONENTY DO BRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-06-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica WYCIECZKOWA nr domu 26 kod pocztowy 91-518 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 6239/2010 Z DNIA 14.12.2010 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ RYMDEJKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI.2011-02-07 do dziś
2ZMIANA FIRMY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2012 R. PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPISANY PRZED NOTARIUSZEM GRAŻYNĄ RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2002/2012 UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY § 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2012-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARUS2018-11-20 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2017-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 136 500,00 ZŁOTYCH2017-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ART. 205 KSH.2011-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2018-11-20 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2018-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-02-07 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-07 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-02-07 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-02-07 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-02-07 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-02-07 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-02-07 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-02-07 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-02-07 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2012 okres 01.03.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
3data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
5data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
6data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8data złożenia 23.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów