BONUS DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000377703
Numer REGON: 320960324
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-01-26
Sygnatura akt[RDF/367424/22/352]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-04-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 34/35 kod pocztowy 70-340 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 R. NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REP. A NR 103/2011 -UMOWA SPÓŁKI.2011-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASIK2011-02-08 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUDA2011-02-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały134 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.700,00 ZŁ2018-08-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-02-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-02-08 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-02-08 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-08 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-02-08 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-02-08 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-02-08 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-02-08 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2017 okres OD 05.01.2011 DO 31.12.20112018-08-08 do dziś
2data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-08 do dziś
3data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-08 do dziś
4data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-08 do dziś
5data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-08 do dziś
6data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-04 do dziś
7data złożenia 19.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
8data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
9data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10data złożenia 26.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.01.2011 DO 31.12.20112018-08-08 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.01.2011 DO 31.12.20112018-08-08 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiAKT NOTARIALNY Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 4022/2020, NOTARIUSZ BEATA BAŁABANAN KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE,2020-12-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO PRZEZ LIKWIDATORA2020-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWALASIK2020-12-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościAKT NOTARIALNY Z DNIA 11 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 4022/2020, NOTARIUSZ BEATA BAŁABANAN KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, 11.12.20202020-12-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów