BPM INVESTMENTS BIENIEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000377539
Numer REGON: 101037321
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/351265/21/216]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM INVESTMENTS BIENIEK SPÓŁKA JAWNA2016-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI2011-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI ulica WRZOSOWA nr domu 22 kod pocztowy 95-070 poczta ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI kraj POLSKA 2011-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 14.12.2010 R2011-02-04 do dziś
201.07.2011R. - ZMIANA §9 UST.1, §10 UST.2; 14.04.2015R. - ZMIANA §9 UST.1; 15.06.2015R. - ZMIANA §9 UST.1; 24.08.2015R. - ZMIANA §5; 07.09.2015R. - ZMIANA §9 UST.1; 20.04.2016R. - ZMIANA §1, §5, §9 UST.1, §10 UST.1,2, §11 UST.1, §12, §19,2016-06-28 do dziś
303.08.2017 R., ZMIENIONO § 9 UST. 1 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI.2018-05-30 do dziś
401.06.2018 ,PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z PODPISAMI NOTARIALNIE POSWIADCZONYMI, REPERTORIUM A NR 376/2018 , NOTARIUSZ SZ.KRAKOWIAK,K.N. W ŁODZI , ZMIANA § 9 UST.1, § 10 UMOWY SPÓŁKI.2018-07-26 do dziś
511.12.2020 R. ULEGŁY ZMIANIE § 9 UST. 1 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 27.01.2020 R.- ZMIANA § 10 UMOWY2021-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2011-02-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-02-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAREEK2021-02-10 do dziś
2. ImionaALOK2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADUGULA2021-02-10 do dziś
2. ImionaVIJAY KUMAR2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY ŁUKASZ BIENIEK SAMODZIELNIE A POZOSTALI WSPÓLNICY TYLKO ŁĄCZNIE Z ŁUKASZEM BIEŃKIEM.2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADUGULA2021-02-10 do dziś
2. ImionaVIJAY KUMAR2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAREEK2021-02-10 do dziś
2. ImionaALOK2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIEK2011-02-04 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KONRAD2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-02-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-02-04 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-02-04 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-02-04 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-02-04 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-02-04 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-02-04 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-06-28 do dziś
264 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów