INSTYTUT SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000376930
Numer REGON: 060730915
Numer NIP: 7123238441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392285/22/515]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2011-01-27 do dziś
3. NazwaINSTYTUT SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2011-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2011-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica TULIPANOWA nr domu 47 kod pocztowy 20-827 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.12.2010 R.2011-01-27 do dziś
222.11.2018 R. WYKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 33 UST. 1 STATUTU I WPROWADZONO NOWE POSTANOWIENIA § 33 UST. 1 PKT 1-122018-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DO SPRAW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ2011-01-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2011-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI LUB NA PODSTAWIE UDZIELONEGO PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNICTWA POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI2011-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURTAK NICZYPORUK2018-12-21 do dziś
2. ImionaMARZENA2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2011-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNICZYPORUK2018-12-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BERNADETA2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-01-27 do dziś
272 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-01-27 do dziś
336 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-01-27 do dziś
484 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE2011-01-27 do dziś
585 EDUKACJA2011-01-27 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-27 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2011-01-27 do dziś
858 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-12-21 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiGŁÓWNYMI CELAMI FUNDACJI JEST PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH, UKIERUNKOWANIE NA ICH WDROŻENIE I ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE, A TAKŻE INICJOWANIE, PROMOWANIE I REALIZOWANIE WSZELKICH INICJATYW W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.2011-01-27 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów