A. FALBOWSKA-BYCUL, J. BARAŃCZUK STOMATOLOGIA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000376916
Numer REGON: 142802502
Numer NIP: 5242727211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-01-21
Sygnatura akt[RDF/275256/21/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2011-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA. FALBOWSKA-BYCUL, J. BARAŃCZUK STOMATOLOGIA SPÓŁKA PARTNERSKA2011-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MILENIJNA nr domu 51 kod pocztowy 03-130 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.11.20102011-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoFALBOWSKA BYCUL2011-02-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-04 do dziś
2
1. NazwiskoBARAŃCZUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-02-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-02-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-02-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH PARTNERÓW ŁĄCZNIE2011-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALBOWSKA BYCUL2011-02-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAŃCZUK2011-02-04 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2011-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2011-02-04 do dziś
286 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-02-04 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-21 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-21 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-21 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów