BOLTIMOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000376667
Numer REGON: 301657879
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400697/22/197]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLTIMOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KLESZCZEWO miejscowość KLESZCZEWO2011-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KLESZCZEWO ulica POZNAŃSKA nr domu 25 kod pocztowy 63-005 poczta KLESZCZEWO kraj POLSKA 2011-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA ANNA SOŁTYSIŃSKA SKONIECZNA W POZNANIU, REP. A NR 375/2011.2011-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2011-01-25 do dziś
2. ImionaKAROL2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2011-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2011-01-25 do dziś
2. ImionaPIOTR FILIP2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2011-01-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŚKO2011-01-25 do dziś
2. ImionaKAROL2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMOŚKO2011-01-25 do dziś
2. ImionaPIOTR FILIP2011-01-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA2011-01-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2016-12-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2016-12-19 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-12-19 do dziś
318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2016-12-19 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-12-19 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-12-19 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-12-19 do dziś
718 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2016-12-19 do dziś
846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2016-12-19 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.05.2013 okres 25.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-31 do dziś
2data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
3data złożenia 14.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
4data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
5data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
6data złożenia 18.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
7data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
9data złożenia 10.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-10 do dziś
10data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-05-31 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-06-12 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów