BOOKSENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000376448
Numer REGON: 142783800
Numer NIP: 1182056891
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-10-10
Sygnatura akt[RDF/178731/19/197]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142783800 NIP 11820568912011-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKSENSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOGUSŁAWSKIEGO nr domu 19 nr lokalu 234 kod pocztowy 01-923 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18 STYCZNIA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 95/2011, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM PIOTREM KUSKOWSKIM ZASTĘPCĄ RENATY IZDEBSKIEJ-SKWARA NOTARIUSZEM W WARSZAWIE2011-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIBLIOTEKA ANALIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174810642011-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000084833 2011-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ2011-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFROŁOW2011-01-24 do dziś
2. ImionaJAKUB MIROSŁAW2011-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400 ZŁOTYCH2011-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2011-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFROŁOW2011-01-24 do dziś
2. ImionaJAKUB MIROSŁAW2011-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-01-24 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-01-24 do dziś
359 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-01-24 do dziś
459 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-01-24 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-01-24 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-01-24 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-01-24 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-01-24 do dziś
973 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2011-01-24 do dziś
1070 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2015-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2012 okres 18.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
2data złożenia 26.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
7data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.01.2011 - 31.12.20112012-08-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-06-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów