NEW TECHNOLOGIES EUROPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000376432
Numer REGON: 021426228
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2018-05-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/4229/18/762]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021426228 NIP 89430140952011-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNEW TECHNOLOGIES EUROPE HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ELEKTORALNA nr domu 13 nr lokalu 121 kod pocztowy 00-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2010 R., REPERTORIUM A NR 5659/2010, NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU.2011-01-20 do dziś
228.01.2011 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 330/2011, ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 9 UMOWY.2011-02-23 do dziś
319.11.2013 R., REP. A NR 5908/2013, NOTARIUSZ BEATA MIZIA-MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO: § 2, § 3.2013-11-27 do dziś
414.03.2017R., REP. A NR 957/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU; ZMIENIONO: § 11,§ 22,§ 23.2017-05-17 do dziś
529.09.2017 R., REP.A NR 3888/2017, NOTARIUSZ MARIUSZ ARTUR MUC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO § 2 ORAZ § 3.2018-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2018-05-08 do dziś
2. ImionaINNA2018-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁ2018-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2011-02-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTY 20.000 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 20.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEDORENKO2018-05-08 do dziś
2. ImionaINNA2018-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-01-20 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-24 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-02-24 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-02-24 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-02-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-02-24 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-02-24 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2017-02-24 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2013 okres 30.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-06 do dziś
2data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-13 do dziś
3data złożenia 10.12.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-04-04 do dziś
4data złożenia 15.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
5data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-13 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-04-04 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.12.2010 R. - 31.12.2011 R.2013-08-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-13 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142016-04-04 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów