„DOKTOR PIJAWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000376407
Numer REGON: 200406397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-05-07
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/3489/21/799]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2004063972011-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOKTOR PIJAWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina SUWAŁKI miejscowość PODDUBÓWEK2011-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość PODDUBÓWEK nr domu 17D kod pocztowy 16-402 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 2011-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2010 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK W SUWAŁKACH, REP. A NR 10930/2010 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMPER2013-03-21 do dziś
2. ImionaSVETLANA2013-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800 (CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET) ZŁOTYCH2013-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2011-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAMPERIS2011-01-21 do dziś
2. ImionaEDUARDAS2011-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy103 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2011-01-21 do dziś
247 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-01-21 do dziś
372 11 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-01-21 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-21 do dziś
586 22 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2011-01-21 do dziś
646 23 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-01-21 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-05-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2021-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-03-21 do dziś
2data złożenia 15.03.2013 okres 2012 ROK2013-03-21 do dziś
3data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
4data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-03-21 do dziś
22012 ROK2013-03-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-03-21 do dziś
22012 ROK2013-03-21 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów