ASECURICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000376147
Numer REGON: 221168270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407811/22/248]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221168270 NIP 59222449542011-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASECURICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2011-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość STAROGARD GDAŃSKI ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 6A nr lokalu 16 kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI kraj POLSKA 2015-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2010 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KOŚCIUSZKI NR 35/4 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM; REPERTORIUM A NR 13658/20102011-01-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.07.2011 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM -REPERTORIUM A NR 8554/2011 ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-09-01 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 11 MAJA 2015R., REP. A NR 5442/2015 PRZEZ PRZEMYSŁAWA CIECHANOWSKIEGO MAJĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W STARGARDZIE GD. UL.KOŚCIUSZKI 35/4, ZMIENIONO §8,§10 ORAZ DODANO §17A2015-09-07 do dziś
429.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 4205/2018, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. KOŚCIUSZKI 35/4 STAROGARD GDAŃSKI, ZMIANA §15 I §162018-07-27 do dziś
516.12.2020R., REPERTORIUM A NR 7615/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ FRĄCKOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, ZMIANA §8 ORAZ §10 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2021-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓREK2011-01-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2011-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.000,00 ZŁOTYCH2021-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaJAN2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH2021-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2021-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA W IMIENIU SPÓŁKI PODPISUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2018-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIN2018-07-27 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-07-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIÓREK2011-01-19 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2011-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-01-19 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2011-01-19 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-01-19 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-01-19 do dziś
566 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-01-19 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-19 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-01-19 do dziś
879 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2011-01-19 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-19 do dziś
1066 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
2data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
3data złożenia 04.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
12data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
13data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.20112012-04-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-04-18 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-16 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów