I-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000376069
Numer REGON: 121442193
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-03-12
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6518/21/465]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaI-GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICA2021-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICA ulica UL. CZĘSTOCHOWSKA nr domu 62 kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICA kraj POLSKA 2021-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.12.2010 R. (REP. A NR 15330/2010), NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK-NOTARIUSZ, TOMASZ ZIĘCINA-NOTARIUSZ S.C. W KRAKOWIE, UL. MASARSKA 7/1.2011-01-18 do dziś
207.04.2011 R. REP. A NR 5551/2011, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 2; § 8 UST. 4; § 10 UST. 1 PKT 3; § 11 UST. 2; § 12; § 14 UST. 3; § 14 UST. 4; § 15; § 16 UST 1; § 16 UST. 2; DODANO: § 8 UST. 5-8; § 9 UST. 4-10; § 18 UST. 42011-05-23 do dziś
326.06.2013 R., ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA HAŚKO ZASTĘPCA NOTARIUSZ PIOTRA TOMASZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9285/2013, ZMIANA: §14 UST.3 I 4, §15, §16 UST.1.2013-07-31 do dziś
404-02-2021, REP. A NR 1549/2021, NOT. JERZY MIKOŁAJ KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZYCACH ZMIENIONO §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI2021-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma2GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1213774552011-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000368427 2011-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2013-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWTYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000,00 (JEDEN MILION ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY ORAZ W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE WIELOLETNIM (TJ. POWYŻEJ DWÓCH LAT), ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, JAK RÓWNIEŻ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW DO CZYNNOŚCI WYMIENIONYCH WYŻEJ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2013-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘSEK2021-03-12 do dziś
2. ImionaKINGA2021-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLCHAWSKI2011-08-17 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-01-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-13 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-01-13 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-01-13 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-01-13 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-01-13 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-13 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-01-13 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-13 do dziś
1073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2015-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2012 okres 09.12.2010-31.12.20112012-07-16 do dziś
2data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
4data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6data złożenia 27.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.12.2010-31.12.20112012-07-16 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.12.2010-31.12.20112012-07-16 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-07-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów