ENEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000375997
Numer REGON: 280582143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-02-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6111/21/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC STANISŁAWA MAŁACHOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 00-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2010 R., REP. A NR 6850/2010, NOTARIUSZ IWONA SYREWICZ-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE PROTOKOŁEM Z DNIA 22.12.2010 R., REP. A NR 7540/2010, NOTARIUSZ IWONA SYREWICZ-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE SPROSTOWANO § 15 UST. 2 UMOWY PROTOKOŁEM Z DNIA 14.01.2011 R., REP. A NR 334/2011, NOTARIUSZ IWONA SYREWICZ-KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DOBRYM MIEŚCIE SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2010 R., REP. A NR 6850/20102011-01-21 do dziś
214.11.2014R., NOTARIUSZ JACEK KUD, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8961/2014, PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2015-03-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGIX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653954932020-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000637006 2020-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.950,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2015-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2015-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRENNER2019-12-11 do dziś
2. ImionaNEVO2019-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVINGER2013-04-04 do dziś
2. ImionaASA2013-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-03-26 do dziś
243 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-03-26 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-26 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-26 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-03-26 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-03-26 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2012 okres 2011 R.2012-07-24 do dziś
2data złożenia 17.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-20 do dziś
3data złożenia 17.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
4data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
5data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8data złożenia 31.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
9data złożenia 30.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
10data złożenia 01.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2012-07-24 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2012-07-24 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-20 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-20 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-31 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów