ASTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000375981
Numer REGON: 142769064
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-05-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/417/20/534]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSAWERÓW nr domu 3 kod pocztowy 02-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@ASTORY.BIZ2017-02-22 do dziś
4. Adres strony internetowejASTORY.BIZ2017-01-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29 GRUDNIA 2010 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61, LOK. 132 ZA NUMEREM REPERTORIUM A 11551/20102011-01-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 CZERWCA 2011 ROKU, ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ SOCZYŃSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132, REPERTORIUM A NUMER 5061/2011 ZMIENIONO: § 7 UST. 1, § 7 UST. 2, § 9 UST. 1, § 9 UST. 2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMECKI2011-01-17 do dziś
2. ImionaJAN2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 414 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 370.700,00 ZŁ2011-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVENTURES HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1413062502011-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000299291 2011-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 721 000 ZŁOTYCH2011-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1462450,00 ZŁ2011-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1741450,00 ZŁ2011-01-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.2011-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNARCZEWSKA2013-09-05 do dziś
2. ImionaMAGDA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-05 do dziś
21. NazwiskoLETKIEWICZ2013-09-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-05 do dziś
31. NazwiskoWÓJCIK2012-05-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-01-17 do dziś
274 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-01-17 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-17 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-01-17 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-01-17 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-01-17 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2011-01-17 do dziś
862 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-01-17 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-05-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
3data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
5data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
6data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
8data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów