BPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000375974
Numer REGON: 142769012
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-10-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/63182/17/748]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142769012 NIP 95221027442011-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOJERSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 00-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2010 R. NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 155 LOK. 6 ZA REP. A NR 6487/20102011-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2011-01-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 700 ZŁ2011-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDROSIUK2011-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 700 ZŁ2011-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYDLAK2014-02-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2014-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700 ZŁOTYCH2014-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2011-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKRZYDLAK2017-10-12 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDROSIUK2011-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-17 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-17 do dziś
368 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2011-01-17 do dziś
468 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-01-17 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-01-17 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-01-17 do dziś
741 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-17 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-01-17 do dziś
941 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-17 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 2010 ROK (24.11-31.12.2010)2011-09-28 do dziś
2data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
3data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
4data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-12 do dziś
6data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
7data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK (24.11-31.12.2010)2011-09-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK (24.11-31.12.2010)2011-09-28 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-23 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-12 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-12 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów