GT FARM D. KALWASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000375803
Numer REGON: 241845848
Numer NIP: 9372640893
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/3715/21/251]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-01-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241845848 NIP 93726408932015-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT FARM D. KALWASIŃSKA SPÓŁKA JAWNA2019-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina MOGILANY miejscowość LIBERTÓW2019-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość LIBERTÓW ulica UL. ŚWIETLISTA nr domu 82D kod pocztowy 30-444 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.09.2010 R.2011-01-17 do dziś
220.05.2015 R., - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2015 - ZMIENIONO §1, §2, §3 UST. 1, §4, §6, §7 I §8; - DODANO: UST. 2, UST. 3 I UST. 4 W §3, UST. 3 I UST. 4 W §5, UST. 2, UST. 3 I UST. 4 W §9, UST. 2 W §10.2015-06-22 do dziś
3PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W DNIU 13.11.2018 R.2019-03-25 do dziś
428.05.2019 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 3/2019 W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI. ZMIANA: § 2, § 3, § 5, § 8.2019-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWASIŃSKA2019-03-25 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-03-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-03-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-03-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEDZIŃSKA2019-08-19 do dziś
2. ImionaMARIA ROMANA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-08-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-08-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2019-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALWASIŃSKA2019-03-25 do dziś
2. ImionaDOROTA2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-17 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-17 do dziś
310 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-01-17 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-17 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-01-17 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-01-17 do dziś
710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-17 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-17 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-01-17 do dziś
1047 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów