ARTLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000375752
Numer REGON: 220713333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-16
Sygnatura akt[RDF/330465/21/18]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KWIDZYŃSKI gmina KWIDZYN miejscowość KWIDZYN2011-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KWIDZYN ulica UL. KOPERNIKA nr domu 12 nr lokalu 5 kod pocztowy 82-500 poczta KWIDZYN kraj POLSKA 2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuARTLED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WÓLCE REJOWICKIEJ2011-09-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina REJOWIEC miejscowość WÓLKA REJOWIECKA2011-09-06 do dziś
3. Adresmiejscowość WÓLKA REJOWIECKA nr domu 34 A kod pocztowy 22-360 poczta REJOWIEC kraj POLSKA 2011-09-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2010 R. NOTARIUSZ KATARZYNA CINKUSZ -CISKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KWIDZYNIE, UL. CHOPINA 22, REPERTORIUM A NR 4704/20102011-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-01-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551§ 2 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ ARTLED SPÓŁKA CYWILNA B.POTULSKI, M. KLEPUSZEWSKI, D. PUNCEWICZ W ARTLED SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 30.12.2010 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4704/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ CINKUSZ CISKA WSPÓLNIK MARCIN MICHAŁ KLEPUSZEWSKI -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 9076 NADANY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA WSPÓLNIK BARTOSZ SEWERYN POTULSKI -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 9672 NADANY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA WSPÓLNIK DARIUSZ PUNCEWICZ -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 9688 -NADANY PRZEZ BURMISTRZA MIASTA KWIDZYNA2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPUSZEWSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1500 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ2012-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEPUSZEWSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaMARCIN MICHAŁ2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-01-13 do dziś
259 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2011-01-13 do dziś
325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-01-13 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-13 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-01-13 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-01-13 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-01-13 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-01-13 do dziś
973 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-01-13 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-01-13 do dziś
1174 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-01-13 do dziś
1259 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2012 okres 13.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
2data złożenia 28.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów