CHILL ON HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000375654
Numer REGON: 100984097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[RDF/285100/21/873]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 100984097 NIP 72626362342011-04-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHILL ON HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica GLINIANA nr domu 29 kod pocztowy 91-336 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.2010 R., ASESOR NOTARIALNY EDYTA GRABOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIUSZA WRÓBLEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 10904/20102011-01-13 do dziś
211.03.2011 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2259/2011 -DODANO § 6 A DO UMOWY SPÓŁKI.2011-04-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2020 R. REPERTORIUM A NR 1948/2020 NOTARIUSZ BARTOSZ POSTÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 1 I § 4 UMOWY SPÓŁKI2020-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKOWSKA2019-08-28 do dziś
2. ImionaWERONIKA ŻAKLINA2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁOTYCH2019-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKOWSKI2019-08-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000 ZŁOTYCH2019-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZAWIERANIA UMÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, A TAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ: A. NIE PRZEKRACZA KWOTY 100.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B. PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 100.000 ZŁ UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRYKOWSKI2011-11-29 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2011-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-13 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-01-13 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-01-13 do dziś
442 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-01-13 do dziś
542 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-01-13 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-01-13 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-10 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
2data złożenia 27.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4data złożenia 27.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
5data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6data złożenia 15.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
7data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
10data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-09-24 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-15 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-31 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów