FIRMA HANDLOWA „ANNA” SPÓŁKA JAWNA MACIEJ MAŁECKI, ANTONINA MAŁECKA, ANNA NAGLEWICZ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000375629
Numer REGON: 301656740
Numer NIP: 7773191129
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-02-17
Sygnatura akt[RDF/468986/23/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2011-01-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „ANNA” SPÓŁKA JAWNA MACIEJ MAŁECKI, ANTONINA MAŁECKA, ANNA NAGLEWICZ2011-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość KÓRNIK2011-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KÓRNIK ulica UL. POZNAŃSKA nr domu 96 kod pocztowy 62-035 poczta KÓRNIK kraj POLSKA 2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2010 R. 16.12.2010 R., WYKREŚLONO § 14 03.01.2011 R., ZMIENIONO §§ 2, 12, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2011-01-18 do dziś
228.11.2011 R., ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI2012-01-05 do dziś
328.12.2011 R., ZMIENIONO § 12 UMOWY SPÓŁKI2012-02-08 do dziś
409.11.2012 R. - ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI 09.11.2012 R. - ZMIENIONO: § 12 UMOWY SPÓŁKI2013-02-26 do dziś
523.01.2017R. - ZMIENIONO: §12 UMOWY SPÓŁKI.2017-03-21 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 1/2019 Z DNIA 10.04.2019R. ZMIENIONO §12 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGLEWICZ2011-01-18 do dziś
2. ImionaANNA2011-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2011-01-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-03-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-03-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-01-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2011-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKI2017-03-21 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2017-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGLEWICZ2011-01-18 do dziś
2. ImionaANNA2011-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-01-18 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2011-01-18 do dziś
346 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-01-18 do dziś
446 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-01-18 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-18 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-18 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-01-18 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-18 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OLEJU OPAŁOWEGO, GAZU W BUTLACH, WĘGLA I DREWNA DLA POTRZEB GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-02-26 do dziś
1047 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-15 do dziś
2data złożenia 15.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-18 do dziś
3data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-07-15 do dziś
22011 ROK2012-05-18 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-05 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-04 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów