ZAROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000375605
Numer REGON: 021426234
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[RDF/376869/22/708]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021426234 NIP 89430143562012-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaZAROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica AL. 1-GO MAJA nr domu 87 kod pocztowy 90-755 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2010 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚW. JADWIGI 12, REP. A NR 6578/20102011-01-14 do dziś
230.12.2011 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU UL. OŁAWSKA 17/II, REP. A NR 4966/2011 -ZMIENIONO: § 2, § 8 UST. 1, § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI I DODANO DO ZAŁĄCZNIK DO § 9, § 11 UST. 3, § 18 09.02.2012 R., NOTARIUSZ BEATA GNIEWEK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GAWRON-JEDLIKOWSKA, BEATA GNIEWEK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU UL. OŁAWSKA 17/II, REP. A NR 541/2012 ZMIENIONO: § 92012-03-06 do dziś
318.11.2013 R., REPERTORIUM A NR 5866/2013, KANCELARIA NOTARIALNA BEATA MIZIA-MUC, MARIUSZ ARTUR MUC SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOMANDORSKA 53/2B, 53-342 WROCŁAW, ZMIENIONO § 2, § 3.2013-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8913061282021-04-29 do dziś
4. Numer KRS0000148793 2021-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1705 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.705.000 ZŁ2021-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1705000,00 ZŁ2012-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11700000,00 ZŁ2012-03-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ANDRZEJ2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.01.2012 okres 30.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
2data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-21 do dziś
3data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
4data złożenia 11.04.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-17 do dziś
5data złożenia 18.04.2017 okres OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
6data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-10-17 do dziś
7data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-10-17 do dziś
8data złożenia 16.04.2021 okres OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-16 do dziś
9data złożenia 15.04.2022 okres OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-17 do dziś
5OD 01.10.2015 DO 30.09.20162017-06-07 do dziś
6OD 01.10.2017 DO 30.09.20182020-10-17 do dziś
7OD 01.10.2018 DO 30.09.20192020-10-17 do dziś
8OD 01.10.2019 DO 30.09.20202021-04-16 do dziś
9OD 01.10.2020 DO 30.09.20212022-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-03-06 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 30.09.20132014-05-21 do dziś
3OD 01.10.2013 DO 30.09.20142015-06-19 do dziś
4OD 01.10.2014 DO 30.09.20152016-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów