SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W BOGUSZÓWCE

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000375591
Numer REGON: 670213760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527615/23/233]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2011-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670213760 NIP 81216789462011-01-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W BOGUSZÓWCE2011-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze ARS 681 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU2011-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina GNIEWOSZÓW miejscowość BOGUSZÓWKA2011-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGUSZÓWKA nr domu 5 nr lokalu 4 kod pocztowy 26-920 poczta GNIEWOSZÓW kraj POLSKA 2011-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.07.1998 R.2011-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2011-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKOWRONEK2019-11-08 do dziś
2. ImionaEMIL2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-08 do dziś
21. NazwiskoMAJEWSKA2019-11-08 do dziś
2. ImionaANNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-11-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-08 do dziś
31. NazwiskoSZYSZKA2011-01-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURBAK2011-01-12 do dziś
2. ImionaIRENA2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLELONKIEWICZ2011-01-12 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIZIOŁEK2011-01-12 do dziś
2. ImionaJERZY BOGUSŁAW2011-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PROWADZENIE ADMINISTRACJI DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW2011-01-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE I GOSPODAROWANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚĆI URZADZENIAMI WCHODZACYMI W SKŁAD TOWARZYSZACYM DOMOM I LOKALOM INFRASTRUKTURY2011-01-12 do dziś
368 10 Z NABYWANIE TERENÓW BUDOWLANYCH NA WŁASNOŚĆ ALBO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2011-01-12 do dziś
468 10 Z BUDOWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH DOMACH LOKALI MIESZKANIOWYCH LUB UŻYTKOWYCH2011-01-12 do dziś
568 32 Z PRZEJMOWANIE ADMINISTRACJI DOMÓW NIE STANOWIACYCH WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI2011-01-12 do dziś
668 10 Z BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH2011-01-12 do dziś
794 99 Z ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ2011-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
2data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-10 do dziś
3data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-10 do dziś
4data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-10 do dziś
5data złożenia 10.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
6data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
7data złożenia 04.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
8data złożenia 03.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
9data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-10-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-10 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-10 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-10 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-11 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-03 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów