INTEGRA OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000375368
Numer REGON: 021347902
Numer NIP: 8992703920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[RDF/285014/21/192]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA OPTIMA SPÓŁKA AKCYJNA2011-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica ŚW. JERZEGO nr domu 1A kod pocztowy 50-518 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.09.2010 R., NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, REPERTORIUM A NR 11026/2010.2011-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-10 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-01-10 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002011-01-10 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2011-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-01-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002011-01-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-10 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZELNICKA2011-12-02 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ANNA2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGONTCHAROV2011-12-02 do dziś
2. ImionaMAXIM2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-02 do dziś
21. NazwiskoWOJNAROWICZ2011-01-10 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-10 do dziś
31. NazwiskoKAWALEC2011-01-10 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWZIĄTEK2014-10-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2014-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-19 do dziś
2data złożenia 25.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-23 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.01.20122013-09-12 do dziś
4data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5data złożenia 28.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-10 do dziś
6data złożenia 19.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
7data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-15 do dziś
8data złożenia 07.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12011 ROK2012-08-23 do dziś
201.01.2012-31.01.20122013-09-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-09-19 do dziś
22011 ROK2012-08-23 do dziś
301.01.2012-31.01.20122013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-09-19 do dziś
22011 ROK2012-08-23 do dziś
301.01.2012-31.01.20122013-09-12 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-09 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-15 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów