KUBREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000375364
Numer REGON: 021443793
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/29210/18/201]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKUBREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina JANOWICE WIELKIE miejscowość KOMARNO2011-01-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMARNO nr domu 80B kod pocztowy 58-508 poczta KOMARNO kraj POLSKA 2011-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2010 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GŁOWIŃSKA-ZAWADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 3/1, REPERTORIUM A NUMER 2936/2010. 22.10.2010 R., NOTARIUSZ MAGDALENA GŁOWIŃSKA-ZAWADZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 3/1, REPERTORIUM A NUMER 3038/2010 -SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ W AKCIE NOTARIALNYM Z DN. 18.10.2010 R. REPERTORIUM A NUMER 2936/2010.2011-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBARSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaADAM2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE)2011-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBARSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaDAVID2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIACE)2011-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2011-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBARSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaADAM2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBARSKI2011-01-13 do dziś
2. ImionaDAVID2011-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2011-01-13 do dziś
225 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-01-13 do dziś
329 1 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-13 do dziś
429 2 PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-01-13 do dziś
526 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-01-13 do dziś
626 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-01-13 do dziś
726 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-01-13 do dziś
826 4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-01-13 do dziś
928 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2011-01-13 do dziś
1028 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2011-01-13 do dziś
1123 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2011-01-13 do dziś
1249 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-01-13 do dziś
1323 4 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI2011-01-13 do dziś
1423 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2011-01-13 do dziś
1523 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU2011-01-13 do dziś
1620 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH2011-01-13 do dziś
1720 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-01-13 do dziś
1820 6 PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH2011-01-13 do dziś
1922 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-01-13 do dziś
2016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-01-13 do dziś
2117 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY2011-01-13 do dziś
2232 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2011-01-13 do dziś
2352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-01-13 do dziś
2414 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2011-01-13 do dziś
2510 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-01-13 do dziś
2655 ZAKWATEROWANIE2011-01-13 do dziś
2756 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2011-01-13 do dziś
2879 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2011-01-13 do dziś
2993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-01-13 do dziś
3077 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-13 do dziś
3177 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-01-13 do dziś
3262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-01-13 do dziś
3364 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-01-13 do dziś
3441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-13 do dziś
3566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-13 do dziś
3666 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-01-13 do dziś
3770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-01-13 do dziś
3870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-13 do dziś
3971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-01-13 do dziś
4071 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-01-13 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-13 do dziś
4282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-01-13 do dziś
4382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-01-13 do dziś
4482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-13 do dziś
4543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-01-13 do dziś
4685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-01-13 do dziś
4746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-13 do dziś
4847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-13 do dziś
4968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-13 do dziś
5068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-13 do dziś
5168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-13 do dziś
5268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-01-13 do dziś
5396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-13 do dziś
5401 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-01-13 do dziś
5582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-01-13 do dziś
5643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-01-13 do dziś
5743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-01-13 do dziś
5835 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-01-13 do dziś
5925 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2011-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DN. 21.09.2020R.,SYGN. AKT WR IX NS REJ KRS 29210/18/201, NA PODSTAWIE ART. 25D UST. 1 USTAWY Z DN. 20.08.1997R. O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM ROZWIĄZANO SPÓŁKĘ BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. , 21.09.2020 2.2020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów