„EXIWORK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000375313
Numer REGON: 280577509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-11-26
Sygnatura akt[RDF/270644/20/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIWORK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2015-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 209 kod pocztowy 10-457 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2015-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2010 R. NOTARIUSZ MACIEJ KRUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBAWIE, REP A NR 4184/2010, 22.12.2010 R. NOTARIUSZ MACIEJ KRUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBAWIE, REP A NR 4286/2010 -ZMIENIONO § 7.2011-01-10 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.04.2011R., NOTARIUSZ MACIEJ KURSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBAWIE, REP. A NR 1162/2011 ZMIENIONO: § 17 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-05 do dziś
325.10.2014R. NOTARIUSZ MACIEJ KURSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBAWIE, REP.A NR 3316/2014 - ZMIENIONO § 3 UMOWY2015-02-12 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.02.2018 R., REP. A NR 775/2018, NOTARIUSZ OLGA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE; ZMIENIONO § 72018-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2011-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2013-02-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2015-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2015-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2013-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES LUB VICE PREZES ZARZĄDU.2011-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLSKI2015-05-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2015-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2015-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2011-01-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-01-10 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-01-10 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-01-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-10 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-01-10 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-01-10 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-10 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-01-10 do dziś
947 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-10 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2013 okres 2011 R.2013-04-09 do dziś
2data złożenia 28.03.2013 okres 2012 R.2013-04-09 do dziś
3data złożenia 25.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6data złożenia 08.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
8data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12011 R.2013-04-09 do dziś
22012 R.2013-04-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12011 R.2013-04-09 do dziś
22012 R.2013-04-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów