BUSINESS SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000375190
Numer REGON: 221160356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-10-05
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/22844/16/871]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221160356 NIP 58331215002013-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SQUARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2011-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica GDYŃSKICH KOSYNIERÓW nr domu 6 nr lokalu 7B kod pocztowy 80-866 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2011-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 WRZEŚNIA 2010 ROKU, NOTARIUSZ ROBERT FRONC W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE (20-066) UL. SPOKOJNA 17/15, REP. A 4027/20102011-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2011-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2011-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPRIANIUK2011-01-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2011-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2011-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2011-01-10 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-01-10 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2011-01-10 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-01-10 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-01-10 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE2011-01-10 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-10 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-10 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2011-01-10 do dziś
1050 TRANSPORT WODNY2011-01-10 do dziś
1151 TRANSPORT LOTNICZY2011-01-10 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2011-01-10 do dziś
1352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-01-10 do dziś
1455 ZAKWATEROWANIE2011-01-10 do dziś
1559 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-01-10 do dziś
1660 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-01-10 do dziś
1761 TELEKOMUNIKACJA2011-01-10 do dziś
1862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-01-10 do dziś
1963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-01-10 do dziś
2064 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-10 do dziś
2165 UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO2011-01-10 do dziś
2266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-01-10 do dziś
2313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-01-10 do dziś
2468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-01-10 do dziś
2569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-01-10 do dziś
2670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-01-10 do dziś
2772 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-01-10 do dziś
2873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-01-10 do dziś
2974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-01-10 do dziś
3077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-01-10 do dziś
3178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2011-01-10 do dziś
3285 EDUKACJA2011-01-10 do dziś
3386 OPIEKA ZDROWOTNA2011-01-10 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2011-01-10 do dziś
3590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2011-01-10 do dziś
3692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2011-01-10 do dziś
3793 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-01-10 do dziś
3894 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2011-01-10 do dziś
3996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-01-10 do dziś
4016 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-01-10 do dziś
4118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-01-10 do dziś
4219 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2011-01-10 do dziś
4321 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2011-01-10 do dziś
4422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2013 okres 2011 ROK2013-02-28 do dziś
2data złożenia 05.04.2013 okres 20122013-05-15 do dziś
3data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4data złożenia 09.09.2016 okres OD 01.01.2014 DO 30.06.20142016-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112013-05-15 do dziś
220122013-05-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 30.06.20142016-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112013-05-15 do dziś
220122013-05-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 30.06.20142016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów