EX - DEBT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000375048
Numer REGON: 021438830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-01-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/38816/20/126]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2011-01-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021438830 NIP 89717696582011-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX -DEBT PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA2011-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. STRZELECKI nr domu 25 kod pocztowy 50-224 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.12.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A 19746/2010; 07.12.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A 19883/2010 -ANEKS DO STATUTU SPÓŁKI.2011-01-04 do dziś
221.01.2011 R, ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REPERTORIUM A NR 814/2011 -ZMIENIONO: § 15 UST. 5, § 15 UST. 8, § 17 UST. 5, § 17 UST. 6, § 17 UST. 7 STATUTU.2011-03-08 do dziś
321.01.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ROBERTA BRONSZTEJNA I BARTOSZA MASTERNAKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK NUMER 7, REP. A NR 814/2011 ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU.2011-03-30 do dziś
402.02.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 1575/2011. 27.04.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 6400/2011 ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU.2011-05-05 do dziś
518.05.2011 R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 7810/2011; 22.06.2011 R., ASESOR NOTARIALNY IWONA ŁACNA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7, REP. A NR 10513/2011 ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU.2011-07-26 do dziś
629.01.2015R., REP. A NR 728/2015, ASESOR NOTARIALNY ANNA BEM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 51B, ZMIENIONO: §6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.2015-04-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-04 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2011-01-04 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego192533,40 ZŁ2015-04-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji19253342015-04-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2011-08-26 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego192533,40 ZŁ2015-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-01-04 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002011-01-04 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-01-04 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-03-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1500002011-03-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-03-30 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-05-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1200002011-05-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-05 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-05-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii600002011-05-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-05-05 do dziś
51. Nazwa serii akcjiE2011-07-26 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii953342011-07-26 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-26 do dziś
61. Nazwa serii akcjiSERIA F2015-04-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5000002015-04-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-04-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-01-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2011-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2016-08-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MAREK2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBUDZICZ2016-08-04 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-04 do dziś
21. NazwiskoMIŚKO2012-12-06 do dziś
2. ImionaJAN2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-06 do dziś
31. NazwiskoMIŚKO PAWŁOWSKA2012-12-06 do dziś
2. ImionaEWELINA2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-01-04 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-01-04 do dziś
372 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2011-01-04 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-01-04 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-04 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-04 do dziś
764 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-01-04 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-04 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
2data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
5data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
6data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-11 do dziś
7data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-11 do dziś
8data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-08 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów