BOOM ARCHITEKCI GOSZCZYŃSKI,TOMCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000375044
Numer REGON: 101023514
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/9482/22/421]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2011-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOM ARCHITEKCI GOSZCZYŃSKI, TOMCZYK SPÓŁKA PARTNERSKA2011-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 65 nr lokalu 3 kod pocztowy 90-422 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOOMARCHITEKCI.PL2015-01-19 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOOMARCHITEKCI.PL2015-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.10.2010 R. -UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ2011-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoGOSZCZYŃSKI2011-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-01-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-01-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-01-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-01-11 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-11 do dziś
2
1. NazwiskoTOMCZYK2011-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-11 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2011-01-11 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-03-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-03-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-21 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z PARTNERÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2011-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOSZCZYŃSKI2011-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STEFAN2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2011-01-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MACIEJ2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2015-01-19 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-19 do dziś
385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2015-01-19 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 11.01.2011 DO 31.12.20112018-12-04 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-12-04 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-12-04 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-12-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-04 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-16 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów