BUS CAR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000375029
Numer REGON: 260446450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-03-10
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/2473/21/1]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS CAR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina RAKÓW miejscowość RAKÓW2011-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RAKÓW ulica OSIEDLE 70-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 51 kod pocztowy 26-035 poczta RAKÓW kraj POLSKA 2011-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUS CAR-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W NIECHLOWIE2021-03-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GÓROWSKI gmina NIECHLÓW miejscowość NIECHLÓW2021-03-10 do dziś
3. Adresmiejscowość NIECHLÓW ulica UL. SZKOLNA nr domu 23 kod pocztowy 56-215 poczta NIECHLÓW kraj POLSKA 2021-03-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2010 R., REP. A 5433/2010, NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5.2011-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIEL2011-01-10 do dziś
2. ImionaANNA DOROTA2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-01-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-01-10 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50 000,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 750 000,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 750 000,00 ZŁ2011-01-10 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2011-01-10 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS -CAR SERVICE SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2602547102011-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000320286 2011-01-10 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.2011-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS -CAR SERVICE SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2602547102011-01-10 do dziś
4. Numer KRS0000320286 2011-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHMIEL2011-01-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2011-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2011-01-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-01-10 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-01-10 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-01-10 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2011-01-10 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.08.2012 okres OD DNIA 10.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-29 do dziś
2data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-09-15 do dziś
4data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
5data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
6data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-30 do dziś
7data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-07-06 do dziś
8data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-08 do dziś
9data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów