BUDOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000374930
Numer REGON: 142754401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/305101/21/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW2010-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASTÓW ulica TRAUGUTTA nr domu 2A kod pocztowy 05-820 poczta PIASTÓW kraj POLSKA 2010-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDOMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOMOROWIE2010-12-31 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość KOMORÓW2010-12-31 do dziś
3. Adresmiejscowość KOMORÓW ulica AKACJOWA nr domu 1 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA 2010-12-31 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.07.2010 R., PIOTR HOŁOWNIA, KANCELARIA NOTARIALNA, PIOTR HOŁOWNIA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. ŻEROMSKIEGO 4, REP. A NR 3137/20102010-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEJKOWSKA2010-12-31 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ2010-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAŚKIEWICZ2010-12-31 do dziś
2. ImionaJACEK RAFAŁ2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁ2010-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWEJKOWSKA2010-12-31 do dziś
2. ImionaDOROTA BARBARA2010-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2010-12-31 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-12-31 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-31 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2010-12-31 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2010-12-31 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-12-31 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-12-31 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-12-31 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-12-31 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.08.2016 okres OD 08.07.2010 DO 31.12.20112016-09-28 do dziś
2data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-28 do dziś
3data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-28 do dziś
4data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
5data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
8data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
10data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.07.2010 DO 31.12.20112016-09-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.07.2010 DO 31.12.20112016-09-28 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-09-28 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-09-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-28 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów