TURRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000374698
Numer REGON: 142743515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/45051/21/394]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTURRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2010 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁAKOWSKI W WARSZAWIE AL.SOLIDARNOŚCI 72 LOK.5, REPERTORIUM A NR 5024/20102010-12-31 do dziś
208.11.2017, REPERTORIUM A NR 1875/2017, NOTARIUSZ ANGELIKA RUTKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SEROCKU, PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY.2018-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700 ZŁOTYCH2018-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2018-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-12-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-12-05 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-12-05 do dziś
385 EDUKACJA2019-12-05 do dziś
418 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2019-12-05 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-12-05 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-12-05 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-12-05 do dziś
896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-12-05 do dziś
962 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2012 okres 01.12.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
3data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
6data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
7data złożenia 17.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-17 do dziś
8data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
9data złożenia 06.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-06 do dziś
10data złożenia 07.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2010 - 31.12.20112012-10-08 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-11 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-17 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-08-012021-08-23 do dziś