HERTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000374508
Numer REGON: 101021231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-12-23
Sygnatura akt[RDF/365107/21/878]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHERTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2013-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PAPIERNICZA nr domu 7 kod pocztowy 92-312 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2013-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2010 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 13527/20102010-12-28 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.03.2011 R., REP A NR 3041/2011, ASESOR NOTARIALNY PIOTR KRÓL ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 8 I § 92011-03-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2012 R., REPERTORIUM A NR 5613/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO §§: 8-21, DODANO § 18A.2012-10-29 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.12.2014 R., REP A NR 8197/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO OD § 8 DO § 23, W TYM SKREŚLONO § 18A UMOWY SPÓŁKI.2015-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREDWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA2014-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1001806542010-12-28 do dziś
4. Numer KRS0000256855 2010-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.150.000 ZŁ2013-02-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2150000,00 ZŁ2013-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2015-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATUSZCZYK2013-02-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-05 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2015-02-05 do dziś
325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2015-02-05 do dziś
428 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW2015-02-05 do dziś
528 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2015-02-05 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-02-05 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-05 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-05 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-05 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2012 okres 10.12.2010-31.12.20112012-06-27 do dziś
2data złożenia 30.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10data złożenia 23.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.12.2010-31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.12.2010-31.12.20112012-06-27 do dziś
201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-24 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów