BONIGROUP-KRÓL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000374480
Numer REGON: 142743395
Numer NIP: 5361898462
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-06-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12576/18/332]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-12-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142743395 NIP 53618984622013-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONIGROUP-KRÓL SPÓŁKA JAWNA2017-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2010-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica UL. KS. PŁK. JANA MRUGACZA nr domu 1 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2017-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 GRUDNIA 2010 R.2010-12-28 do dziś
209 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU ZMIANA PARAGRAF 2 PKT 1 ZMIANA PARAGRAF 2 PKT 32013-10-21 do dziś
3UCHWAŁA Z DNIA 22 MAJ 2017 DODANY PARAGRAF 8 UCHWAŁA Z DNIA 01 CZERWIEC 2017 ZMIANA PARAGRAF 2 PKT 1 ZMIANA PARAGRAF 2 PKT 3 ZMIANA PARAGRAF 3 UCHWAŁA Z DNIA 19 CZERWIEC 2017 ZMIANA PARAGRAF 32017-07-28 do dziś
430.03.2018 R. - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-07-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-07-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-07-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-07-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2017-07-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-07-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-07-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-07-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-07-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UMOCOWANY JEST DO REPREZENATCJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE2010-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓL2017-07-28 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2017-07-28 do dziś
2. ImionaJOANNA2017-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
285 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2010-12-28 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-28 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-28 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-28 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2013-10-21 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2013-10-21 do dziś
1093 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów