DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000374094
Numer REGON: 142732397
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-03-29
Sygnatura akt[RDF/283003/21/355]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI2019-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.12.2010 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SENATORSKA 12, REP. A NR 16922/2010.2010-12-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 LIPCA 2011 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK W WARSZAWIE (UL. SENATOSRKA 12, 00-082 WARSZAWA) PRZEZ NOTARIUSZA JAKUBIAK SZYMCZAKA ZA REP. A NR 11375/2011. ZMIANA UCHWAŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI DOLCAN PLUS S.A. Z DNIA 10 CZERWCA 2011 R. (ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 9600/2011 Z DNIA 10 CZERWCA 2011 R.) ZMIANA § 3 UST. 1 ORAZ § 3 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI DOLCAN PLUS S.A.2011-07-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY -PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DOLCAN PLUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 17.11.2011 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 20634/2011. ZMIANIE ULEGŁ ZAPIS § 9. STATUTU SPÓŁKI.2011-11-30 do dziś
418.04.2012 R., ASESOR NOTARIALNY DOROTA PRONOBIS-PŁOŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 734/2012, ZMIENIONO § 10 STATUTU SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.2012-05-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY - PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DOLCAN PLUS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 01 MARCA 2013 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ JAKUBA SZYMCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE (KANCELARIA NOTARIALNA JAKUB SZYMCZAK, DOMINIK SZYMCZAK, KATARZYNA SZYMCZAK SPÓŁKA CYWILNA, UL. SENATORSKA 12, 00-082 WARSZAWA), ZA REP. A NR 9496/2013. ZMIANIE ULEGŁ § 13 UST. 2, § 15 STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ2013-03-20 do dziś
606.10.2014 R., NOTARIUSZ JAKUB SZYMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 25344/2014, ZMIANA § 2 UST. 5 STATUTU SPÓŁKI, DODANO PKT. 19.2014-11-26 do dziś
712.09.2016 R., REP. A NR 7194/2016, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PAWEŁ ORŁOWSKI, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 STATUTU2016-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-12-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000000,00 ZŁ2011-07-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2000000002011-07-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2010-12-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego200000000,00 ZŁ2011-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty199900000,00 ZŁ2011-07-20 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-12-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002010-12-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-12-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2011-07-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1999000002011-07-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-20 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-12-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2013-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHNIK2017-05-25 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-25 do dziś
25. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBISKUPSKI2017-05-25 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ HENRYK2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-25 do dziś
21. NazwiskoSZKIELA2017-05-25 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-02 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-02 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2015-02-02 do dziś
464 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-02 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2015-02-02 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-02-02 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-02 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-02-02 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-02-02 do dziś
1082 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.10.2012 okres 10.12.2010 - 31.11.20112012-10-26 do dziś
2data złożenia 01.12.2013 okres 01.12.2011 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5data złożenia 15.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
6data złożenia 29.01.2020 okres OD 01.01.2017 DO 29.06.20172020-01-29 do dziś
7data złożenia 30.01.2020 okres OD 30.06.2017 DO 31.12.20172020-01-30 do dziś
8data złożenia 11.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-11 do dziś
9data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
10data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta110.12.2010 - 31.11.20112012-10-26 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.12.2010 - 31.11.20112012-10-26 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.12.2010 - 31.11.20112012-10-26 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY nr X GU 525/17 data 30.06.20172019-05-10 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoUPADŁOŚĆ OBEJMUJĄCA LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2019-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUSZAK2019-05-10 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-10 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów