ARTIS LOFT HOTEL DITTRICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000374091
Numer REGON: 121416824
Numer NIP: 6793054257
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-05-26
Sygnatura akt[RDF/383486/22/910]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121416824 NIP 67930542572016-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIS LOFT HOTEL DITTRICHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2018-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻYRARDÓW ulica UL. KAROLA HIELLEGO nr domu 3 nr lokalu 101 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 8.12.2010 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA -KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ, TOMASZ ZIĘCINA -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE. REP. A NR 15194/2010.2010-12-23 do dziś
222.02.2011 R., REPERTORIUM A NR 1913/2011, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO NR 7, ZMIENIONO; § 3 DODANO; § 7 UST. 1 PKT 80-952011-04-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.09.2018 ROKU W OBECNOŚCI ELŻBIETY MARII BOŻYKOWSKIEJ, NOTARIUSZA W ŻYRARDOWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY OKRZEI 31, REPERTORIUM A NR 5968/2018 ZMIANA PAR.32018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMPLE LIFE HOLDINGS LIMITED2011-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2011-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAPPY END HOLDINGS LIMITED2011-04-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ2011-04-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2010-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYLWANOWICZ2011-04-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSIEK2011-04-18 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JACEK2011-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-05-12 do dziś
246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-05-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-05-12 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-05-12 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-05-12 do dziś
655 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-05-12 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-05-12 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-05-12 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-05-12 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2012 okres 23.12.2010 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
2data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
3data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
5data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
7data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
8data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
11data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego123.12.2010 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu123.12.2010 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
201.01.2012-31.12.20122013-05-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów