EXBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000373955
Numer REGON: 241776550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-12-17
Sygnatura akt[RDF/272740/20/213]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241776550 NIP 57719650632010-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXBUD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSZKOWSKI gmina PORAJ miejscowość PORAJ2010-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PORAJ ulica GRZYBOWA nr domu 5 kod pocztowy 42-360 poczta PORAJ kraj POLSKA 2010-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2010 R., REP. A NR 6714/2010, NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 26A/12010-12-22 do dziś
231.08.2018 R. NOTARIUSZ SEBASTIAN TAŁAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 40, REP. A NR 5683/2018, ZMIENIONO § 19.2018-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZARZ2015-02-27 do dziś
2. ImionaJADWIGA STANISŁAWA2015-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZARZ2018-11-14 do dziś
2. ImionaROBERT DOMINIK2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2010-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZARZ2018-11-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA STANISŁAWA2018-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZARZ2010-12-22 do dziś
2. ImionaROBERT DOMINIK2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-27 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-27 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-27 do dziś
543 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2015-02-27 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-02-27 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-02-27 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-27 do dziś
943 31 Z TYNKOWANIE2015-02-27 do dziś
1043 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.12.2012 okres 01.12.2010 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
2data złożenia 06.12.2013 okres 20122013-12-30 do dziś
3data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
6data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
8data złożenia 30.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
9data złożenia 17.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2010 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
220122013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2010 - 31.12.20112013-01-14 do dziś
220122013-12-30 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-30 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów