BOSTON INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000373924
Numer REGON: 301635783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-29
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/23805/21/45]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2010-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTON INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2010-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość ŚREM2013-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚREM ulica GOSTYŃSKA nr domu 49 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2013-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.10.2010 R., REP. A NR 6908/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. 14.12.2010 R., REP. A NR 8434/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 15 UST. 4, § 16 PKT 2, § 17 UST. 2 I § 19 UST. 6, DODANO: UST. 3 W § 10, UST. 5 W § 15 I UST. 3 W § 17, USUNIĘTO: UST. 7 W § 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2010-12-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 4.11.2011 R., REP. A NR 6049/2011 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM WIECZORKIEM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU: ZMIENIONO TREŚĆ § 7 UST. 1 I § 7 UST. 2 STATUTU, DODANO § 10A I § 10B, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2011-11-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 STYCZNIA 2013 R. REPERTORIUM A NR 156/2013, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM WIECZORKIEM, W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU (61-816) PRZY UL. RATAJCZAKA 35. ZMIENIONO PAR. 3 STATUTU.2013-03-25 do dziś
430.09.2020R., REP. A NR 6402/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §13 STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE §13 UST. 3.2020-12-10 do dziś
514.04.2021R., REP. A NR 2649/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §8, §9, §10A, §10B2021-08-23 do dziś
610.09.2021R., REP. A NR 7260/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §11 UST. 42021-10-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-27 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2010-12-27 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2010-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego275000,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji5502011-11-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2010-12-27 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2010-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty175000,00 ZŁ2011-11-22 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2010-12-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1902010-12-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-08-23 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2010-12-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii102010-12-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2010-12-27 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2011-11-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1502011-11-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-22 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2011-11-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2002011-11-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-11-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2010-12-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO A DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2010-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUROWSKI2011-11-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2010-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻOŁTKO2014-12-18 do dziś
2. ImionaMAREK2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-18 do dziś
21. NazwiskoRADZICKI2014-12-18 do dziś
2. ImionaJACEK2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-18 do dziś
31. NazwiskoWAWRZYNIAK2014-12-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2014-12-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-27 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-12-27 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-27 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2010-12-27 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-12-27 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-27 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-12-27 do dziś
1082 99 ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-27 do dziś
1177 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2021-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2012 okres 06.10.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-29 do dziś
2data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
3data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
4data złożenia 04.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
7data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
11data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta106.10.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-29 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego106.10.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-29 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu106.10.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-29 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
301.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów