GRYGIEL RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000373916
Numer REGON: 301631644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/356050/21/606]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYGIEL RACING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO2010-12-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica TOWAROWA nr domu 1 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2010-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2010 R., NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 7.225/2010.2010-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2010-12-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2010-12-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2010-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2010-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2010-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2010-12-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2010-12-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2010-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-12-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-12-22 do dziś
377 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-12-22 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-12-22 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-12-22 do dziś
762 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2010-12-22 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-12-22 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-12-22 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-12-22 do dziś
1172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-12-22 do dziś
1293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-12-22 do dziś
1374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-22 do dziś
1477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-12-22 do dziś
1545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-12-22 do dziś
1645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
1745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
1845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
1945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-12-22 do dziś
2045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2010-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 03.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
2data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
3data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-19 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-03 do dziś
7data złożenia 03.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-03 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.12.2010 R. -31.12.2011 R.2012-07-30 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-19 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów