CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000373607
Numer REGON: 241796340
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-05-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19212/17/993]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2011-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2417963402011-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC2011-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SOSNOWIEC ulica STALOWA nr domu 1 kod pocztowy 41-214 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA 2013-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11.12.2010 R., ASESOR NOTARIALNY DANUTA TELECKA-KOTULA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ADAMA ROBAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 8605/20102011-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2016-10-18 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2016-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2011-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2011-01-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-01-03 do dziś
243 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-01-03 do dziś
343 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2011-01-03 do dziś
446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-01-03 do dziś
546 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2011-01-03 do dziś
646 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-01-03 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-03 do dziś
852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-01-03 do dziś
952 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-01-03 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-01-03 do dziś
1166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-03 do dziś
1225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-01-03 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-03 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-03 do dziś
1568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-03 do dziś
1669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-01-03 do dziś
1771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-01-03 do dziś
1871 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-01-03 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
2077 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-03 do dziś
2178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-01-03 do dziś
2282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-01-03 do dziś
2325 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-01-03 do dziś
2425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
2528 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2011-01-03 do dziś
2641 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-01-03 do dziś
2742 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-01-03 do dziś
2843 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-01-03 do dziś
2943 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.06.2012 okres 18.12.2010 -31.12.20112012-06-26 do dziś
2data złożenia 17.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
3data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
4data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
5data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego118.12.2010 -31.12.20112012-06-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu118.12.2010 -31.12.20112012-06-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-09 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów