FIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA RAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000373465
Numer REGON: 180648945
Numer NIP: 8133642262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382759/22/776]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2010-12-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-HANDLOWA RAK SPÓŁKA JAWNA2010-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2010-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica DĘBICKA nr domu 107 kod pocztowy 35-213 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2010-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.11.2010 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 08.12.2010 R. ZMIANA PAR. 22010-12-17 do dziś
220.04.2012 R. ANEKS Z PODPISAMI POŚWIADCZONYMI NOTARIALNIE REP. A NR 1005/2012, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JANINA CZEKAJ ZMIANA DOTYCZY PAR. 6 UST. 1 PKT A2012-05-25 do dziś
323.05.2016R.; ZMIANA TREŚCI PAR.2 UST.1-2 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-07 do dziś
411.02.2019R. ZMIANA TREŚCI PAR. 142019-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, JEDNAKŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3. PRAWO WSPÓLNIKÓW DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE SPÓŁKI.2010-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAK2010-12-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2010-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-12-17 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-17 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-12-17 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-12-17 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-17 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2010-12-17 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-12-17 do dziś
843 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2010-12-17 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-12-17 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów