DOBRADOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000373322
Numer REGON: 142457548
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13894/21/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142457548 NIP 52726319702014-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRADOBRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOBRA nr domu 53 kod pocztowy 00-312 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.06.2010 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA: MICHAŁ WALKOWSKI SŁAWOMIR BORZĘCKI SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 2776/20102010-12-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2012 R., REPERTORIUM A NR 6601/2012, NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL.JANA PAWŁA II NR 70 LOK.5 ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 8, § 10, § 17, § 18 UMOWY SPÓŁKI2012-11-09 do dziś
329.07.2013 R., REPERTORIUM 7723/2013, NOTARIUSZ PIOTR SICIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SICIŃSKI, PAWEŁ KANIA SPÓŁKA CYWILNA UL. SMOLEŃSKIEGO 4 LOK.3 (01-698 WARSZAWA), ZMIENIONO §1, §10, §16, §17, §18 UMOWY SPÓŁKI2013-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZAN2012-11-09 do dziś
2. ImionaLESZEK JANUSZ2012-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH2013-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZIŃSKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALICKI2021-03-15 do dziś
2. ImionaWACŁAW IGNACY2021-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ2021-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2012-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2013-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUZIŃSKI2013-09-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2013-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2013-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZAN2012-11-09 do dziś
2. ImionaLESZEK JANUSZ2012-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-11-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-17 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-12-17 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-17 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-12-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-17 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-12-17 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-11-09 do dziś
952 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-11-09 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.01.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-02 do dziś
2data złożenia 29.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-06 do dziś
315.06.2010 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-06 do dziś
315.06.2010 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów