DWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000373293
Numer REGON: 301635808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-02-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/2374/21/301]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE2021-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica UL. PLAC MARGARETEK nr domu 4 nr lokalu 4 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2010 R., NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 12.555/2010.2010-12-29 do dziś
217.06.2013R., REP. A NR 4961/2013, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2, §4 PKT 1, §6 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY.2013-08-16 do dziś
325.01.2021 R., REP. A NR 651/2021, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTÓS2021-02-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ2021-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2016-07-11 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ EUGENIUSZ2016-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSELIMI2021-02-22 do dziś
2. ImionaTELIMENA TERESA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-02-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-29 do dziś
208 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2013-08-16 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-08-16 do dziś
409 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2013-08-16 do dziś
542 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-08-16 do dziś
642 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2013-08-16 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-08-16 do dziś
806 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2013-08-16 do dziś
906 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2013-08-16 do dziś
1009 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2016-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
2data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
5data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-16 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów