„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000373191
Numer REGON: 357114721
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448438/22/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 357114721 NIP 67925974412011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2010-12-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MALBORSKA nr domu 153 kod pocztowy 30-624 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2010 R., NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 11538/20102010-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2010-12-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 15.11.2010 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ „INTEGRA” SC MICHAŁ SAJKIEWICZ, MARIUSZ LENART W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 § 2 I § 3 KSH W ZW. Z ART. 572 KSH. UCHWAŁĘ PODJĘLI WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: MICHAŁ MARCIN SAJKIEWICZ PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA POD NR 61964 ORAZ MARIUSZ LENART PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA POD NR 61963. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA TADEUSZA SZELIGĘ, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 11533/2010)2010-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„INTEGRA” S.C. MICHAŁ SAJKIEWICZ, MARIUSZ LENART2010-12-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-12-15 do dziś
5. Numer REGON3571147212010-12-15 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJKIEWICZ2010-12-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2010-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ2018-07-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2010-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2010-12-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2010-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAJKIEWICZ2010-12-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ MARCIN2010-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-12-15 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2010-12-15 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-12-15 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-15 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-12-15 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-12-15 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-12-15 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-12-15 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-12-15 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2011 okres 15.12.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
2data złożenia 06.07.2012 okres 2011 R.2012-07-12 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 2012 R.2013-09-19 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9data złożenia 03.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.12.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
22011 R.2012-07-12 do dziś
32012 R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-03 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.12.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-22 do dziś
22011 R.2012-07-12 do dziś
32012 R.2013-09-19 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-28 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów