HILARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000373155
Numer REGON: 142718411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2015-08-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/43402/15/463]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 142718411 NIP 52229674612011-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SOLEC nr domu 81B nr lokalu A-51 kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.2010 R., NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA, MARZENA GAWRYŚ MICHAŁ DOMAŃSKI S.C., UL. SKOROSZEWSKA 2 LOK. 2, 02-495 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 4459/2010 UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2010-12-15 do dziś
222.07.2015 R., REP. A NR 10140/2015, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTA WZIĄTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTKO2015-08-24 do dziś
2. ImionaSTEPAN2015-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2015-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2015-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTKO2015-08-24 do dziś
2. ImionaSTEPAN2015-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-24 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
2data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
3data złożenia 06.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów