2N GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000373037
Numer REGON: 180647265
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-02-01
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37599/21/526]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa2N GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-04-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. ADAMA CIOŁKOSZA nr domu 11B nr lokalu 2 kod pocztowy 30-443 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.11.2010 R. -KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO 30-212 KRAKÓW, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 182B, REP. A NR 1790/20102010-12-13 do dziś
222 LUTY 2016 R., REP.A NR 950/2016, ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI: PAR.1, PAR.2.1, PAR.4.2016-04-12 do dziś
317.06.2016 R. - REP. A NR 3695/2016, NOTARIUSZ ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 5.1, § 5.3, § 5.4, § 122016-09-08 do dziś
428.10.2016 R., NOTARIUSZ ALEKSANDER ROWECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5978/2016, ZMIANA: § 4, § 122017-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYKIEL2010-12-13 do dziś
2. ImionaKATHARINA2010-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2010-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMRECZE2016-09-08 do dziś
2. ImionaMIŁOSZ IRENEUSZ2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2016-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2016-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2017-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNYKIEL2020-10-27 do dziś
2. ImionaPIOTR JACEK2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2016-04-12 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-04-12 do dziś
352 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2016-04-12 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-12 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-12 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-04-12 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-04-12 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-03-31 do dziś
945 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2012 okres 13.12.2010-31.12.20112013-02-07 do dziś
2data złożenia 14.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3data złożenia 27.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
4data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
6data złożenia 04.08.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
7data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
8data złożenia 16.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.12.2010-31.12.20112013-02-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.12.2010-31.12.20112013-02-07 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-09-25 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-12-312022-02-01 do dziś