GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA CORDA, RADZISZEWSKI I PARTNERZY, SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000372974
Numer REGON: 080490602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-02-15
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13378/21/983]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2010-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA CORDA, RADZISZEWSKI I PARTNERZY, SPÓŁKA PARTNERSKA2010-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ2010-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻAGAŃ ulica JANA KOCHANOWSKIEGO nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ kraj POLSKA 2010-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2010 R.2010-12-14 do dziś
220.11.2012 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW; ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI, DODANO: W § 14 USTĘP 4 I 52012-12-14 do dziś
305.10.2015 R. - ZMIANA § 3, § 18; DODANO § 14 UST. 6.2015-11-30 do dziś
403.07.2017 R. - §3, §14, §18.2017-08-09 do dziś
517.10.2021 R., ZMIENIONO: §3; §182022-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoRADZISZEWSKI2010-12-14 do dziś
2. ImionaADAM EDWARD2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-14 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?TAK2010-12-14 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
2
1. NazwiskoRADZISZEWSKA2010-12-14 do dziś
2. ImionaANNA JULIA2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-14 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2010-12-14 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-12-14 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-12-14 do dziś
3
1. NazwiskoKONRAD2012-12-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2012-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-12-14 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2012-12-14 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-12-14 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-12-14 do dziś
4
1. NazwiskoRABSKA2015-11-30 do dziś
2. ImionaMONIKA2015-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-11-30 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2015-11-30 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-11-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-11-30 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2010-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) PRZEZ PARTNERÓW: ADAMA RADZISZEWSKIEGO I ANNĘ RADZISZEWSKĄ2010-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZISZEWSKI2010-12-14 do dziś
2. ImionaADAM EDWARD2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZISZEWSKA2010-12-14 do dziś
2. ImionaANNA JULIA2010-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-11-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2015-11-30 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-11-30 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-20 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów