AQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000372912
Numer REGON: 241743438
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2010-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1799/24/290]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2010-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2010-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat CHRZANOWSKI gmina TRZEBINIA miejscowość TRZEBINIA2020-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TRZEBINIA ulica UL. LIPCOWA nr domu 64 kod pocztowy 32-540 poczta TRZEBINIA kraj POLSKA 2020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2010 R., ASESOR NOTARIALNY ADRIANA PLIŻGA-WOJTUNIK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITOLDA KRAWCZYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. SIENKIEWICZA 25/2; REP. A NR 5629/20102010-12-10 do dziś
226.06.2017R.REP A NR 1506/2017, NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.HIEROWSKIEGO 2,40-750 KATOWICE. ZMIENIONO: §4 UST.1, §7, §9, §12 UST.3.2017-08-31 do dziś
308.01.2020R., REPERTORIUM A NR 75/2020, NOTARIUSZ JOANNA TACZEWSKA , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: § 2, § 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2010-12-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2010-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLNIAK2010-12-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SEBASTIAN2010-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.550,00 ZŁ2020-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2010-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2010-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLNIAK2024-04-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2024-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-04-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGADZAJ2021-11-08 do dziś
2. ImionaJERZY BOGDAN2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAS2021-11-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA PATRYCJA2021-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLNIAK2010-12-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SEBASTIAN2010-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2010-12-10 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-12-10 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-10 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-12-10 do dziś
533 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-12-10 do dziś
633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-12-10 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2010-12-10 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-08-31 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 29.10.2010 -31.12.20112012-07-31 do dziś
2data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
3data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
4data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
5data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
6data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
8data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.10.2010 -31.12.20112012-07-31 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-06 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.10.2010 -31.12.20112012-07-31 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-31 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-31 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-31 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-31 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów